Keičiasi sąskaitų išrašymo tvarka 2018 m.

UAB „Utenos komunalininkas“ informacija daugiabučių namų butų savininkų ir individualių namų savininkų dėmesiui dėl sąskaitų už komunalinių atliekų tvarkymą išrašymo tvarkos 2018 m.

UAB „Utenos komunalininkas“ taikomose Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinėse sąlygose numatyta, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius paslaugos gavėjui už suteiktą paslaugą apskaičiuoja mokestį už laikotarpį, kurį sudaro metų ketvirtis. Atsižvelgiant į tai, mokėjimo pranešimai už komunalinių atliekų tvarkymą individualiųjų namų savininkams buvo ruošiami ketvirčiais. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkams mokėtinos sumos už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą buvo nurodomos UAB „Butų ūkis“ sąskaitų pranešimuose kas mėnesį. Dalis mokėtojų turi po kelis nekilnojamojo turto objektus, todėl gaudavo po dvi ir daugiau sąskaitų. Mokėtojų patogumui, siekiant pateikti bendrą sąskaitą už visus vieno mokėtojo nekilnojamojo turto objektus, nuo 2018-01-01 keičiama sąskaitų už komunalinių atliekų tvarkymą išrašymo tvarka daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkams, t.y. sąskaitos bus rašomos kas ketvirtį. Pirmosios sąskaitos savininkus pasieks balandžio mėnesį.

Norime informuoti, kad gavę sąskaitas už I ketvirtį, turėsite atnaujintus mokėtojo kodus (ne visiems jie keičiasi) ir mokėti už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą galėsite pasirinktinai: ar laukti sąskaitos už ketvirtį ir ją apmokėti, ar mokėti kas mėnesį po dalį sumos.

Kviečiame daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkus ir individualių namų savininkus atnaujinti arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas Taip pat kviečiame registruotis sąskaitų gavimui elektroniniu paštu. Prašymą dėl sąskaitų gavimo elektroniniu paštu siųsti adresu komunalininkas@utenoskom.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad sąskaitos formuojamos naudojantis Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro duomenimis. Jeigu sąskaitose pastebėsite netikslumų, prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ adresu Rašės g. 4 (101 kab.), Utena, tel. 8 389 63800 arba el. paštu komunalininkas@utenoskom.lt.

UAB „Utenos komunalininkas“ primena, kad nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkai arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą įmoką, sąrašas yra patvirtintas 2013 m. vasario 20 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-150.

2016 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės  nutarimu  Nr. 384 patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės numato, kad turi būti taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastovios ir kintamos dedamųjų. Taisyklių III skyriaus 24 punkte nustatyta, kad pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais, nuo 2017 m. sausio 1 d. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikoma dvinarė įmoka.

UAB „Utenos komunalininkas“ skaičiuoja mokestį už atliekų tvarkymą vadovaudamasis 2016 gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-352 (nauja redakcija 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. TS-131) patvirtinta Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, kuri numato įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį Utenos rajono savivaldybėje.

Nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių neklinojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-352 reglamentuoja atleidimo nuo kintamosios įmokos dedamosios tvarką Utenos rajono savivaldybėje. Kintamos įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir tuo laikotarpiu iš objekto komunalinės atliekos nebus surenkamos.