SKELBIAMAS KONKURSAS UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas konkursas UAB ,,Utenos  komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus pareigoms užimti (toliau – konkursas). Konkurso organizavimo tvarkos aprašas.

Bendrovės rekvizitai: uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“, įmonės kodas –  183606952,  buveinės adresas Rašės g. 4, Utena.

Šios pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintos Bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas. Darbo sutarties trukmė – 5 metai. Pareiginiai nuostatai.

 

Darbo užmokestis – 2200-2700 eurų/mėn. (neatskaičius mokesčių).

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į Bendrovės direktoriaus pareigas (toliau – pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu.
 4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti, kontroliuoti bendrovės veiklą, gebėti sutelkti darbuotojus komandiniam darbui;
 5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
 7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentas į Bendrovės direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos bendruosius kriterijus:

 1. nepriekaištinga reputacija;
 2. nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla interesų konfliktas;
 3. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 4. per pastaruosius 3 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 5.   kandidatu negali būti asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
 6.    nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.

Pretendentų atrankos būdas  – testas žodžiu (pokalbis); pokalbį vykdo Bendrovės stebėtojų taryba.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (konkurso priedas Nr. 1);
 2. pretendento anketą (konkurso priedas Nr. 2);
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas (darbo sutartis, pažymą iš darbovietės apie eitas pareigas ir pan.);
 7. savo, kaip Bendrovės direktoriaus, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įmonei gairės;
 8. asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis;
 9. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. vasario mėn. 24 d. (imtinai) Bendrovėje adresu: Rašės g. 4, 201 kab., Utena,  Bendrovės darbo laiku (I – IV – 07.00 – 16.00 val.; V – 07.00 – 14.45 val.; pietų pertrauka – 11.00-11.45 val.), pateikiant juos UAB ,,Utenos komunalininkas“ stebėtojų tarybos pirmininkui. Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba registruotu laišku. Telefonas pasiteirauti:  8-389-63802.

Atranką vykdys UAB ,,Utenos komunalininkas“ stebėtojų taryba, kviečiant pretendentus dalykiniam pokalbiui. Pretendentai apie atrankos vykdymą bus informuoti el. paštu arba telefonu prieš 5 darbo dienas.

 

Priedai:   

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (konkurso priedas Nr. 1);
 2. Pretendento anketa (konkurso priedas Nr. 2).