[vc_row][vc_column][vc_accordion][vc_accordion_tab title=“Paviršinių nuotekų tvarkymas“][vc_column_text]Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-316 skyrė UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavedė jai paviršinių nuotekų tvarkytojos teises ir pareigas.

 

Utenos mieste yra 55,7 km paviršinių nuotekų tinklų, 3 nuotekų valyklos ir 1 naftos gaudyklė. Paviršinės nuotekos surenkamos iš 28 (iš 8 dalinai) miesto gatvių ir 4 gyvenamųjų namų kvartalų.

 

Nuotekų surinkimo tinklus mieste eksploatuojanti UAB „Utenos komunalininkas“ šiuo metu eksploatuoja 28 lietaus (paviršinių) nuotekų išleistuvų, per kuriuos į Šventosios baseiną (per melioracijos griovius, up. Krašuoną, up. Viešą, up. Vyžuoną, up. Utenėlę, up. Rašę, ež. Vyžuonaitį) per dieną patenka apie 2128,06 m3 paviršinių nuotekų.

 

Remiantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Valstybės žinios, 2007-04-14, Nr. 42-1594) ir LR aplinkos ministro įsakymu dėl LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193, „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (2013 m. sausio 9 d. Nr. D1-24, Vilnius), Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-388) nuo miesto teritorijos į aplinką išleidžiamose paviršinėse nuotekose leistina teršalų konsentracija (DLK) turi būti nustatoma taip, kad:

 1. nebūtų viršyti aplinkos kokybės standartai vandens telkinyje, į kurį išleidžiamos nuotekos (neviršijamas leistinas poveikis aplinkai),
 2. teršalų konsentracijos nuotekose neviršytų:
 • skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė konsentracija – 30 mg/l,
 • BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l,
 • BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 28,75 mg O2/l,
 • Naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l.

 

Pagal sutartis tarp įmonių ir UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės moka bendrovei už išleidžiamų paviršinių nuotekų nuo įmonės teritorijos transportavimą miesto paviršinių nuotekų nuotakynu. UAB „Utenos komunalininkas“ pasibaigus metams moka Valstybinei mokesčių inspekcijai  į valstybės biudžetą mokestį už išleistą taršą. Sutartyse su įmonėmis nustatyti ribiniai užterštumai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms tokie patys kaip bendrovei nustatyti užterštumai TIPK leidime pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą. Nustačius padidintus užterštumus miesto išleidėjui, sankcijos taikomos UAB „Utenos komunalininkas“. Į tarifą už paviršinių nuotekų transportavimą įeina miesto LK tinklų eksploatacijos išlaidos, išleistuvų vandens laboratorinė kontrolė ir mokamas mokestis už taršą.

 

Siekiant gerinti paviršinių nuotekų tvarkymą pateikėme paraišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91 projektui „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ vykdymui. Pagal šį projektą numatoma naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Ąžuolijos, Naujosios, Utenio, Vasaros gatvėse bei Dauniškio mikrorajone, planuojama įrengti 3 nuotekų valyklas, bei inventorizuoti ir teisiškai registruoti jau pastatytus paviršinių nuotekų tinklus.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimas“][vc_column_text]Miesto tvarkymo skyrius prižiūri paviršinių nuotekų tinklus, užtikrina sklandų vandens surinkimo procesą, prižiūri Utenos miesto magistralinių lietaus nuotekų tinklų požeminę sistemą, esamus įrengimus, juos renovuoja ir remontuoja.

 

Miesto tvarkymo skyriaus viršininkas
Stasys Marcinkevičius
Mob. (8 687) 78734
El.p. komunalininkas@utenoskom.lt

 

Meistras
Gytis Stundžia
Mob. (8 616) 06647
El. p. komunalininkas@utenoskom.lt

 

 

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Paviršinių nuotekų abonentinių sutarčių sudarymas“][vc_column_text]

Pagrindiniai dokumentai:

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, patvirtintas seime 2014-06-12, Nr. XII-939.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d4c6120f62411e39cfacd978b6fd9bb

 1. Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-316 paskyrė UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavedė jai paviršinių nuotekų tvarkytojos teises ir pareigas.

2015-11-26-nr-t3-316-utenos-r-savivaldybes-tarybos-sprendimas-2

 1. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015-09-10 nutarimas Nr.990  „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/013c4750606111e589fccd6fa118e11c

 1. Respublikos Aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymas Nr. D1-500 „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai“.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ce9f4d01f1f11e586708c6593c243ce

 1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-10-15 įsakymas Nr. D1-744 ‚Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed86f230787c11e5b7eba10a9b5a9c5f

 1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-10-15 įsakymas Nr. D1-743 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193  „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/266246e073c311e5906bc3a96c765ff4

 1. Ūkio subjektų Aplinkos monitoringo nuostatai (aktualūs nuo 2012-10-26).

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be8acb80635311e486c8eb493431c0c1

Paviršinių nuotekų sutartis

Susisiekite su mumis: Direktoriaus pavaduotojas mob. (8 686) 43347, el.p. r.kausylas@utenoskom.lt

Paslaugų kaina

 

Kaina už vandens transportavimo komunaliniais lietaus kanalizacijos tinklais, paskaičiuota ir patvirtinta, vadovaujantis Utenos miesto Valdybos 1996 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 563.

 

Eil. nr. Pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur be PVM
1. Vandens transportavimo komunaliniais lietaus kanalizacijos tinklais  

m3

 

0,07

 

 

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]